អ្នកទិញទឹកកករបស់ Chanel ក៏ដូចជាមានសសរ

បន្តជាមួយនឹងការការពារកាបូបរបស់ម៉ាក Chanel ពិសេសនៅលើប្លុកកាបូបនោះខ្ញុំបង្ហាញដល់អ្នកអ្នកទិញទឹកកករបស់ម៉ាក Chanel ក៏ដូចជាមានសសរ។ ដូចធម្មតាសូមស្វែងរកដំបូន្មានពីហាង Chanel ក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ភាពអាចរកបាន។

អ្នកទិញទឹកកករបស់ម៉ាក Chanel Runway – 3.750 ដុល្លារ

Cubespestette ទឹកកករបស់ Chanel Runway – 1.150 ដុល្លារ

ពិនិត្យមើលម៉ាក Chanel Cruise 2008 ប្រម៉ោយបង្ហាញខ្សែស្រឡាយសម្រាប់រូបថតជាច្រើនទៀតក៏ដូចជាព័ត៌មាននៅលើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកាបូបម៉ាក Chanel ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.