វេទិកាធ្លាក់ចុះ

គ្រាន់តែជាការធ្វើឱ្យទាន់សម័យរហ័ស – យើងកំពុងធ្វើការលើវេទិការួមគ្នាជាមួយបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាយល់ថាវាធ្លាក់ចុះ !! កាន់តឹងយើងនឹងដកខ្លួនចេញដូចអ្នកក្រដែលនៅសល់របស់អ្នកដែរឬទេ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.