នៅឯការប្រមូលផ្តុំMétiesរបស់ Chanel

ថ្ងៃស្អែកយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយវិចិត្រសាលពេញសម្រាប់អ្នកជាមួយនឹងការប្រមូលរូបភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Chanel Métians D’Art Ar 2012/2013 paris-edinbourg ដើម្បីបង្ហាញអ្នកដោយមនោសញ្ចេតនានៃភាពទាក់ទាញដែលត្រូវមក។

រង់ចាំមើល!

Leave a Reply

Your email address will not be published.