ធ្វើឱ្យទាន់សម័យពីក្រុម Pusterblog

កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក្រុម PerseBlog រួមគ្នាជាមួយជាងមួយភាគបីនៃប្រទេសរបស់យើងគឺនៅតែបន្តរងផលប៉ះពាល់ដោយ Sandorm ដ៏សាហាវដ៏សាហាវ។ យើងមិនគួរឱ្យជឿដែលមិនគួរឱ្យជឿក៏ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានសំណាងខ្លាំងទោះយ៉ាងណាអ្នកផ្សេងទៀតនៅតែមានការលំបាក។ យើងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទទួលបាន PerseBlog ចំពោះធម្មតាវិញទោះយ៉ាងណាផ្ទុយទៅវិញយើងចង់ត្រួតពិនិត្យលើអ្នកអានទាំងអស់របស់យើង។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកក៏ដូចជាគ្រួសាររបស់អ្នកក៏ដូចជាមិត្តល្អគឺមិនអីទេ។

ការបំផ្លិចបំផ្លាញព្យុះនេះបានកើតឡើងគឺទូលំទូលាយក៏ដូចជាលើសលប់ក៏ដូចជាការចាកចេញជាច្រើនដោយគ្មានថាមពលបាត់បង់ផ្ទះក៏ដូចជាការបាត់បង់ជីវិតដ៏គួរឱ្យភ័យខ្លាច។ មានអង្គការដ៏ល្អបំផុតដូចជាកាកបាទក្រហមក្នុងទីតាំងដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនដែលបានជះឥទ្ធិពលដោយ Sanduton Sanduton ដូច្នេះសូមជួយប្រសិនបើអ្នកអាចឬកាយវិការងាយស្រួលដូចជាការឈានទៅរកអ្នកដែលមានជំនួយច្រើន។ យើងបានជឿថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរងផលប៉ះពាល់សូមឱ្យយើងយល់ច្បាស់ពីរបៀបដែលអ្នកកំពុងអនុវត្តតាមមតិយោបល់ខាងក្រោម។

Leave a Reply

Your email address will not be published.