ចំណងជើងនេះ: Tigiggy និង Catrick Cox នៅ Burberry

ចំណងជើងរូបថតនេះ: ជួរមុខរណសិរ្សផ្នែកខាងមុខរបស់ Burberry និង Patrich នៅឯកម្មវិធីដំណើរការផ្លូវរត់ Purorberry Prorsberry ជាមួយ Bulldog អង់គ្លេស។ [រូបភាពតាមរយៈ WWD]

Leave a Reply

Your email address will not be published.